Γενικά

Profile

Αρχική σελίδα

Πλατφόρμα διαχείρισης έργων και εργασιών της ομάδας ανάπτυξης ανοιχτού λογισμικού

Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από ανοιχτή πρόσκληση που υπέβαλλαν αίτηση 77 εκπαιδευτικοί με γνώσεις προγραμματισμού, με απόφαση Υπουργού(Αρ.Πρωτ.: 159733/Α3/28-9-2016) συγκροτήθηκε ομάδα ανάπτυξης εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού από υπαλλήλους που υπηρετούν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή σε εποπτευόμενους από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. φορείς με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εξωτερικούς συνεργάτες και μέλη- υπαλλήλους τρίτων φορέων.

Η ομάδα λειτουργεί σύμφωνα με το πλαίσιο που περιγράφεται στον εσωτερικό οδηγό( https://git.minedu.gov.gr/itminedu/osguide ).

Με την υποστήριξη της ομάδας, η μετάβαση σε ανοικτό λογισμικό θα γίνει σταδιακά και οργανωμένα, ώστε να επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και να μην αποδειχθεί μία επιπόλαια και στιγμιαία - άνευ διάρκειας προσπάθεια. Είναι μία διαδικασία που προϋποθέτει την βούληση και στρατηγικό σχεδιασμό σε κεντρικό επίπεδο και τοπικό επίπεδο. Η ομάδα συνεργάζεται με όλους τους φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ και τις κοινότητες ανοιχτού λογισμικού για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.* Για να υλοποιηθούν οι δράσεις που σχεδιάζονται, απαιτείται η ουσιαστική συμμετοχή, η συνεργασία, ο συντονισμός και η καθοδήγηση από φορείς που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, έχοντας εφαρμόσει και δημιουργήσει καλές πρακτικές, και που μπορούν να παρέχουν εχέγγυα για ουσιαστικά, μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και οφέλη από την εισαγωγή, χρήση και αξιοποίηση λύσεων ανοιχτού λογισμικού.* Τα χαρακτηριστικά των έργων της ομάδας του ανοικτού λογισμικού, ήτοι ο ελεύθερος και ανοικτός τρόπος διάθεσης αυτού και η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, το δικαίωμα για τροποποιήσεις, αλλαγές, προσαρμογές ως και το δικαίωμα για περαιτέρω διανομή των όποιων τροποποιήσεων και αλλαγών, αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη συνεχώς αυξανόμενη υιοθέτησή του από δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και διεθνώς.

Όλες οι εργασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού υλοποιούνται καθημερινά μέσα από το αποθετήριο του Υπουργείου στο https://git.minedu.gov.gr/itminedu , η καθημερινή συνεργασία των μελών της ομάδας σε πραγματικό χρόνο πραγματοποιείται μέσα από το https://mattermost.minedu.gov.gr .

Παράλληλα συγκροτείται μητρώο προγραμματιστών ανοιχτού λογισμικού στο https://opengov.minedu.gov.gr/mitroo ώστε με διαφάνεια να επιλέγονται οι προγραμματιστές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε έργα ανοιχτού λογισμικού που υλοποιούνται από το Υπουργείο και εποπτευόμενους φορείς.